09.03.2021
Mapový tréning, Ťahanovce

     Tréning je zameraný na nácvik precízneho držania azimutu. V prípade, ak používate palcovku, je zameraný na čo najprecíznejšie držanie smeru s palcovkou, t.j. disciplinované držanie rovnobežnosti strelky so severníkmi a sledovanie predĺženej línie hrany palcovky rovnobežnej so spojnicou kontrol. Pri tomto tréningu by sa Vaša bežecká dĺžka mala len málo líšiť od vzdušnej dĺžky. Aj v prípade, že postup vedie cez hustník, úlohou je absolvovať tento postup pomocou azimutu/smeru. Ak postup správne realizujete, pri zpätnom pohľade vidíte za sebou priesek a na jeho konci predchádzajúcu kontrolu  Myslite pri tréningu tiež na odhad vzdialenosti.
      Trať t1 má spestrenie, môžete si vytlačiť obidve verzie mapy.
      Trening_Tahanovce_smery_azimuty.pdf
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)